ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അഗ്നി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

 

  • നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കായുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അഗ്നി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ.
     Download

വ്യത്യസ്ത തരം കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ.

റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾ MFSS 1 Download
വിദ്യാഭ്യാസ കെട്ടിടങ്ങൾ MFSS 2 Download
സ്ഥാപന കെട്ടിടങ്ങൾ MFSS 3 Download
നിയമസഭാ കെട്ടിടങ്ങൾ MFSS 4(A) Download
മൾട്ടിപ്ലക്സ് കെട്ടിടങ്ങൾ MFSS 4(B) Download
ബിസിനസ്സ് കെട്ടിടങ്ങൾ MFSS 5 Download
വ്യാപാര കെട്ടിടങ്ങൾ MFSS 6 Download
വ്യാവസായിക കെട്ടിടങ്ങൾ MFSS 7 Download
സംഭരണ കെട്ടിടങ്ങൾ MFSS 8 Download
അപകടകരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ MFSS 9 Download