ഫയര്‍ & റെസ്‌ക്യൂ സര്‍വ്വീസസ് അക്കാഡമിയില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നു

വിവിധ വാണിജ്യ വ്യവസായ മേഖലകളില്‍ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷാബോധം ഉളള ജീവനക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും അഗ്നി രക്ഷാ വകുപ്പിന് കീഴിലുളള തൃശ്ശൂരിലെ ഫയര്‍ […]

വിവിധ വാണിജ്യ വ്യവസായ മേഖലകളില്‍ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷാവബോധം ഉള്ള ജീവനക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും യുവജനങ്ങള്‍ക്കു കൂടുതല്‍ തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കേരള ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് റെസ്‌ക്യൂ സര്‍വ്വീസസ് സെല്‍ഫ് ഫിനാന്‍സിംഗ് കോഴ്‌സുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നു

വിവിധ വാണിജ്യ വ്യവസായ മേഖലകളില്‍ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷാവബോധം ഉള്ള ജീവനക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും യുവജനങ്ങള്‍ക്കു കൂടുതല്‍ തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കേരള ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് റെസ്‌ക്യൂ സര്‍വ്വീസസ് സെല്‍ഫ് […]