രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡലും റിവാര്‍ഡുകളും – 2024

(NO. VI – 11022/04/2023 – DGCD(F))

1. ശ്രീ.വിജയകുമാർ എഫ്
അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
2.ശ്രീ.ജിജി എൻ
അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
3.ശ്രീ.പുളിയറകണ്ടി പ്രമോദ്
അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
4.ശ്രീ.അനിൽകുമാർ എസ്
അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
5.ശ്രീ.അനിൽ പള്ളത്തുമണി
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ

രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡലും റിവാര്‍ഡുകളും – 2023

(NO. VI-11022/04/2022-DGCD(F))

1. ശ്രീ.നൗഷാദ് മുഹമ്മദ് ഹനീഫ
ഡയറക്ടർ (ടെക്നിക്കൽ)
2.ശ്രീ.രാജശേഖരൻ നായർ എസ്
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
3.ശ്രീ.സുഭാഷ് കെ ബി
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
4.ശ്രീ.കൃഷ്ണൻ ഷണ്മുഖൻ
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
5.ശ്രീ.ബെന്നി മാത്യു
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ

രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡലും റിവാര്‍ഡുകളും – 2022

1.ശ്രീ.അശോക് കുമാർ കെ വി
സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
2.ശ്രീ.വിനോദ് കുമാർ. ടി
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
3.ശ്രീ.സതികുമാർ എ
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
4.ശ്രീ.സാനിലാൽ എസ്
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
5.ശ്രീ.രാമൻ കുട്ടി പി കെ
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ

 

രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡലും റിവാര്‍ഡുകളും – 2021

1. ശ്രീ.അബ്ദുൾ റഷീദ് കെ
റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ
2.ശ്രീ.രാമകൃഷ്ണൻ ടി ബി
സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
3.ശ്രീ.ജോർജ് ടി എ
അസി സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
4. ശ്രീ.നാസർ പി
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
5.ശ്രീ.അജിത് കുമാർ ജി
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
7.ശ്രീ.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എ
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
8.ശ്രീ.അനിൽകുമാർ പി
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
9.ശ്രീ.പി അനിൽകുമാർ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ