മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മെഡലും റിവാര്‍ഡുകളും – 2023

1.ശ്രീ.അനിൽകുമാർ പി
അസ്സി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
2.ശ്രീ.മനോഹരൻ കെ വി
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
3.ശ്രീ.മോഹനകുമാർ കെ
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
4.ശ്രീ.അബ്ദുൾ സലിം വി
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
5.ശ്രീ.കെ കെ ദിലീഷ്
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
6.ശ്രീ.ബാബുരാജൻ എ
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
7.ശ്രീ.വി എം ബദറുദ്ധീൻ
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
8.ശ്രീ.നോബിൽ കുട്ടൻ കെ ഒ
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
9.ശ്രീ.വിശ്വഭരൻ കെ
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (മെക്കാനിക്)
10.ശ്രീ ഷാജി റ്റി .യു
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (മെക്കാനിക്)
11.ശ്രീ.സനൽ പി.എസ്
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഗ്രേഡ്)
12.ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാർ എം
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഗ്രേഡ്)
13.ശ്രീ.മനോജ് മുണ്ടേക്കാട്
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ(ഡ്രൈവർ)
14.ശ്രീ. പ്രദീപ് കെ പി
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
15.ശ്രീ.ഷിബി എം.ബി
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
16.ശ്രീ.ലിജു എ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
17.ശ്രീ.നൂറി ഹരിലാൽ ഇ.ജെ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
18. ശ്രീ.ഷഹീർ എം.എസ്
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
19.ശ്രീ.അജിത്കുമാർ ടി എസ്
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
20.ശ്രീ.ദിനൂപ് എസ്
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
21.ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാർ എസ്
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
22.ശ്രീ.കണ്ണദാസ് .വി
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
23ശ്രീ.അമൽരാജ് ആർ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
24.ശ്രീ.ഉമേഷൻ എച്ച്
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
25.ശ്രീ.അഹമ്മദ് റഷീദ് എൻ വി
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മെഡലും റിവാര്‍ഡുകളും – 2022

1. ശ്രീ. ഹരികുമാർ കെ
ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ
2. ശ്രീ. എൻ രാമചന്ദ്രൻ
സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
3. ശ്രീ.കെ . ഷാജി
സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
4. ശ്രീ.സജിമോൻ റ്റി ജോസഫ്
സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
5 .ശ്രീ. പ്രഫുൽ എ കെ
അസ്സി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
6. ശ്രീ. വി പി സുനിൽ
ഗ്രേഡ് അസ്സി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
7. ശ്രീ. പ്രേംകുമാർ പി ബി
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
8. ശ്രീ. പി വി പൗലോസ്
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
9. ശ്രീ. അശോകൻ കെ
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
10. ശ്രീ. ബാലചന്ദ്രൻ സി വി
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
11. ശ്രീ. അശോകൻ എൻ ജി
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (മെക്കാനിക്)
12. ശ്രീ. സുജയൻ കെ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ(ഡ്രൈവർ)
13. ശ്രീ. നിസാർ സി കെ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ(ഡ്രൈവർ)
14. ശ്രീ. നസീമുദീൻ എം
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ(ഡ്രൈവർ)
15. ശ്രീ. ഷജിൽ കെ എസ്
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ(ഡ്രൈവർ)
16. ശ്രീ. നിഷാന്ത് വി കെ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ(ഡ്രൈവർ)
17. ശ്രീ. അനൂപ് എം എസ്
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
18. ശ്രീ. രഞ്ജിത് എസ് എസ്
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
19.ശ്രീ. വിപിൻ പി
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
20. ശ്രീ. ഷാജി എം വി
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
21. ശ്രീ. പ്രേമചന്ദ്രൻ നായർ ആർ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
22. ശ്രീ. ലൈജു സി റ്റി
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ

 

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മെഡലും റിവാര്‍ഡുകളും – 2021

1.ശ്രീ.വി സെബാസ്റ്റിയൻ
സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ(മോട്ടോർ ട്രാൻസ്‌പോർട് )
2.ശ്രീ.വി ബാബു
അസി സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
3.ശ്രീ.പി വി രാജൻ
അസി സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
4.ശ്രീ.ജോഗി എൻ ജോയ്
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
5.ശ്രീ.ജാഫർ ഖാൻ കെ എ
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
6.ശ്രീ.രജീഷ് ഓ കെ
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
7.ശ്രീ.സുബാഷ്
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
8.ശ്രീ.കെ ബിഹമീദ് വി
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
9.വിനു രാജ് ടി
ശ്രീ.സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
10.ശ്രീ.എം സി ബേബി
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
11.ശ്രീ.പി കെ ബാബു
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
12.ശ്രീ.കെ കെ ബിനോയ്
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ(മെക്കാനിക് )
13.ശ്രീ.സി എ നിഷാദ്
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ)
14.ശ്രീ.എ ചന്ദ്രൻ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ)
15.ശ്രീ.ഷിബു പി
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ)
16.ശ്രീ.ബിനു വി
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
17.ശ്രീ.രാമൻകുട്ടി പി കെ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
18.ശ്രീ.കിഷോർ കുമാർ ടി
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
19.ശ്രീ.ബൈജു കെ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
20.ശ്രീ.സജിത്ത് ഡി
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
21.ശ്രീ.ജയകമാർ എൻ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
22.ശ്രീ.വി വി ലിജു
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
23.ശ്രീ.രമേശ് കുമാർ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
24.ശ്രീ.മനു നായർ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ