ഡിസ്ക് ആൻഡ് കമെന്റഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്(MHA)-2024

ഡിസ്ക് ആൻഡ് കമെന്റഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (MHA)

1.ശ്രീ. കെ.ഹരികുമാർ
ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ

2.ശ്രീ. എൻ. രാംകുമാർ
ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ

3.ശ്രീ. അബ്ദുൾ സലിം
സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ

4.ശ്രീ.ഡൊമനിക് .ഇ
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ

5.ശ്രീ.എ നൗഷാദ് 
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ

6.ശ്രീ.സിദ്ദിഖ് ഇസ്മയിൽ
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ

7.ശ്രീ.ഷൈബി എം ബി
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ

8.ശ്രീ.ശ്രീരൂപ് കെ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ

9.അനിൽ രാജ് വി പി
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ