1 ലാഭത്തിനായി നടത്തുന്ന എക്സിബിഷനുകൾ, മേളകൾ, കാർണിവലുകൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പൊതു ചടങ്ങുകളിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടിയായി വാഹനങ്ങളും മനുഷ്യശക്തിയും (ഫയർ ടെൻഡർ/ആംബുലൻസ് മുതലായവ) നൽകുന്നു.
2 ലാഭം ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ജീവകാരുണ്യ  ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സിബിഷനുകൾ, മേളകൾ തുടങ്ങിയ പൊതു ചടങ്ങുകളിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി  (ഫയർ ടെൻഡർ/ആംബുലൻസ് മുതലായവ) നൽകൽ.
3 സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകൾക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടിയും വാഹനങ്ങളും (ഫയർ ടെൻഡർ/ആംബുലൻസ് മുതലായവ) നൽകുന്നു.
4 സിനിമാട്ടോഗ്രാഫി / ടിവി ഷൂട്ടിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടിയും വാഹനങ്ങളും (ഫയർ ടെൻഡർ/ആംബുലൻസ് മുതലായവ) നൽകുന്നു.
5 സിനിമാട്ടോഗ്രാഫി / ടിവി ഷൂട്ടിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പമ്പിംഗ് ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു.
6 മേളകൾ, കാർണിവലുകൾ, വിവാഹങ്ങൾ, സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ / വ്യക്തികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടിയും വാഹനങ്ങളും (ഫയർ ടെൻഡർ/ആംബുലൻസ് മുതലായവ) നൽകുന്നു.
7 സംസ്ഥാന / കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ മേളകൾ, കാർണിവലുകൾ, ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടിയും വാഹനങ്ങളും  (ഫയർ ടെൻഡർ/ആംബുലൻസ് മുതലായവ) നൽകുന്നു.
8 എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഭീഷണി ഒഴികെ എയർപോർട്ട് ഫയർ സർവീസ് ജീവനക്കാരുടെ അഭാവത്തിൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടിയും വാഹനങ്ങളും (ഫയർ ടെൻഡർ/ആംബുലൻസ് മുതലായവ) നൽകുന്നു.
9 പൊതുജനങ്ങൾക്ക്  താമസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് / ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും  ആശുപത്രിയിലേക്ക് / ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും താമസസ്ഥലത്തേക്ക്  രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വാടകയ്ക്ക് ആംബുലൻസ് സേവനം നൽകും.
10 സ്വകാര്യ ഉപയോഗത്തിനായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി ഹോസുകൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കൽ.
11 വിവിധ വ്യവസായങ്ങൾ, പെട്രോൾ പമ്പുകൾ മുതലായവയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രഥമശുശ്രൂഷ അഗ്നിശമന പരിശീലനം നൽകുക.
12 അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രഷർ ടെസ്റ്റിംഗ്.
13 ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അഗ്നി സുരക്ഷാ അംഗീകാരം നൽകൽ.
14 ഡി ആൻഡ് ഒ ട്രേഡ് റൂൾസിന് കീഴിൽ വരുന്ന വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫയർ സേഫ്റ്റി അംഗീകാരം നൽകൽ.
15 PPR നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന വിവിധ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾക്ക് ഫയർ സേഫ്റ്റി അംഗീകാരം നൽകൽ.
16 പെട്രോളിയം നിയമത്തിനും ചട്ടങ്ങൾക്കും കീഴിൽ വരുന്ന വിവിധ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾക്ക് ഫയർ സേഫ്റ്റി അംഗീകാരം നൽകൽ.
17 എക്സ്‌പ്ലോസീവ് നിയമത്തിനും ചട്ടങ്ങൾക്കും കീഴിൽ വരുന്ന വിവിധ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾക്ക് ഫയർ സേഫ്റ്റി അംഗീകാരം നൽകൽ.
18 ആയുധ നിയമത്തിനും ചട്ടങ്ങൾക്കും കീഴിൽ വരുന്ന വിവിധ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾക്ക് ഫയർ സേഫ്റ്റി അംഗീകാരം നൽകൽ.
19 കാൽസ്യം കാർബൈഡ് നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന വിവിധ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾക്ക് ഫയർ സേഫ്റ്റി അംഗീകാരം നൽകൽ.
20 ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന വിവിധ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾക്ക് ഫയർ സേഫ്റ്റി അംഗീകാരം നൽകൽ.
21 എൽപിജി സീരിയൽ കണക്ഷനുള്ള ഫയർ സേഫ്റ്റി അംഗീകാരം.
22 തീയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വസ്തുവകകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഫയർ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകൽ.
23 തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് റിക്കവറി വെഹിക്കിളുകൾ പൊതു / സർക്കാർ വകുപ്പിന് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കൽ.
24 ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന് ഫയർ സേഫ്റ്റി റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം.
25 18-ാം വകുപ്പിലെ പണമടയ്ക്കാത്ത സേവനങ്ങളുടെ  കീഴിൽ വരാത്ത ഏതെങ്കിലും പമ്പിംഗ് ജോലികൾ.
26 സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകൾക്കായി ഹെലികോപ്റ്റർ/ വിമാനം ഇറങ്ങുന്നതിന് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടിയും  വാഹനങ്ങളും (ഫയർ ടെൻഡർ/ആംബുലൻസ് മുതലായവ) നൽകുന്നു.

കുറിപ്പ്:

1. വ്യക്തികള്‍, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍, സ്വകാര്യ മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചടങ്ങുകള്‍ / ആഘോഷങ്ങള്‍ / ഉത്സവങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് NOC നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പ് വകുപ്പ് സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ടതാണ്. (ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസര്‍ / ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസര്‍ നടത്തേണ്ടത്).
2. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍/ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാല്‍, ചാര്‍ജുകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ അധികാരം ഡയറക്ടര്‍ ജനറലിനായിരിക്കും.
3. പൊതു ക്രമത്തിനും പൊതു സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയതിന് ശേഷം DGക്ക് ചാര്‍ജുകള്‍ ഒഴിവാക്കാം.