ഏത് തരം സേവനം ആവശ്യമായ നടപടികൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട ഫീസ്

(ആവശ്യമെങ്കിൽ)

പരമാവധി

സമയം

 

കുറഞ്ഞ പരിധി സേവനം ലഭ്യമാകേണ്ട പരമാവധി ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അടുത്ത ഉന്നത അധികാരി അനുബന്ധം
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a.സർക്കാർ, ഡയറക്ടർ ജനറൽ, ഡയറക്ടർ(T ), ജില്ലാ കളക്ടർ, പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർമാർ എന്നിവരുടെ പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിൽ ഉത്തരവിട്ടത് പ്രകാരം അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പമ്പിംഗ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.  

 

b. സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 24മണിക്കൂറോ അതിൽ കുറവോ പ്രവർത്തിച്ചാലും(എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ) പ്രതിദിനം രൂപ 15000/- .  

 

 

ബന്ധപ്പെട്ട

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ

c. മറ്റെല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും. മണിക്കൂറിന് 500/- രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിദിനം (എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ)

കുറഞ്ഞത് 2000/- രൂപ പരമാവധി 6000/- രൂപ.

 

ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ

 

ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ

d. മന്ത്രിയുടെ/ സ്പീക്കറുടെ വീട് &

രാജ്ഭവൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന്

 

ഗവണ്മെന്റ് ചെലവിൽ

 

ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ

 

ഡയറക്ടർ ജനറൽ

 

  1. പമ്പിംഗ് ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, 24 മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ മൊത്തം പമ്പിംഗ് സമയം 12 മണിക്കൂറിൽ കൂടരുത്, ഒരു പമ്പ് ആറ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കരുത്.
  2. പമ്പിംഗ് സമയത്ത് തീപിടിത്തമുണ്ടായാൽ മാത്രം സ്റ്റാൻഡ്ബൈ സൗജന്യമായി അനുവദിക്കും. സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് മറ്റെല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പമ്പിംഗ് ജോലിയായി കണക്കാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ചാർജുകൾ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും.