ഏത് തരം സേവനം ആവശ്യമായ നടപടികൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട ഫീസ്

(ആവശ്യമെങ്കിൽ)

പരമാവധി

സമയം

 

കുറഞ്ഞ പരിധി സേവനം ലഭ്യമാകേണ്ട പരമാവധി ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അടുത്ത ഉന്നത അധികാരി അനുബന്ധം
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യുഷറിനുള്ള  പ്രഷർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യുഷറിനോടൊപ്പം സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർക്ക് നൽകേണ്ട അപേക്ഷയുമായി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തേണ്ടതാണ്. ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യുഷറിന് 100/- രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ