ഏത് തരം സേവനം ആവശ്യമായ നടപടികൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട ഫീസ്

(ആവശ്യമെങ്കിൽ)

പരമാവധി

സമയം

 

കുറഞ്ഞ പരിധി സേവനം ലഭ്യമാകേണ്ട പരമാവധി ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അടുത്ത ഉന്നത അധികാരി അനുബന്ധം
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a.സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പനികളുടെയും വാഹനങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കൽ ചെയ്യുന്നതിന്.  

ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷണൽ ഓഫീസറുടെ അനുമതി മുൻകൂട്ടി വാങ്ങുക.

 

മണിക്കൂറിന് 500/ രൂപ,  ടിഎ/ഡിഎ, ഫീഡിംഗ്/ഇന്ധന ചാർജുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ മിനിമം 2000 രൂപ.

 

 

 

ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ

 

ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ

b. ഗവണ്മെന്റ് വാഹനങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുക്കൽ
c.സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷണൽ ഓഫീസറുടെ അനുമതി മുൻകൂട്ടി വാങ്ങുക.  

ഒരു മണിക്കൂറിന് 1000/- രൂപ കുറഞ്ഞത് Rs.

 

ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ

 

ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ

d. അടിയന്തര സാഹചര്യം ഒഴികെയുള്ള അപകട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വാഹനം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്.

i) സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ

ii) സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്.

 

ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷണൽ ഓഫീസറുടെ അനുമതി മുൻകൂട്ടി വാങ്ങുക.

 

മണിക്കൂറിന് 500/ രൂപ,  ടിഎ/ഡിഎ, ഫീഡിംഗ്/ഇന്ധന ചാർജുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ മിനിമം 2000 രൂപ.

 

 

 

ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ

 

ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ