വാഹനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

ക്രമ നമ്പർ വാഹനങ്ങളുടെ പേര് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം
1 വാട്ടർ ടെൻഡർ 190
2 മിനി വാട്ടർ ടെൻഡർ 76
3 മിനി വാട്ടർ ടെൻഡർ വിത്ത് വാട്ടർ മിസ് 12
4 വാട്ടർ ലോറി 35
5 ക്രാഷ് ടെൻഡർ 08
6 അടിയന്തര ടെൻഡർ 15
7 റിക്കവറി വെഹിക്കിൾ 10
8 ആംബുലൻസ് 78
9 വ്യാവസായിക ജല ടെൻഡർ 03
10 ക്വിക്ക് റെസ്‌പോൺസ് വെഹിക്കിൾ 14
11 ജെസിബി 02
12 ജീപ്പ് 120
13 മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാട്ടർ മിസ്റ്റ് 32
14 മിനി ബസ് 01
17 വാട്ടർ ബൗസർ 10
18 മഹീന്ദ്ര XUV 500 03
19 മോട്ടോർ സൈക്കിൾ 01
20 മിനി വാട്ടർ മിസ്റ്റ് 35
21 സ്കൂബ വാൻ 15
22 മൾട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി എമർജൻസി റെസ്‌പോൺസ് 15
23 ഫോം ടെൻഡർ 10
ആകെ 685