ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് റെസ്‌ക്യൂ സര്‍വീസസ് ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സിന്റെ മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍.
1.1.2022 ലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.

ക്രമ നമ്പർ തസ്തിക അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ നിലവിൽ ഒഴിവ്
1 ഡയറക്ടർ ജനറൽ 1 1 0
2 ഡയറക്ടർ (ടെക്‌നിക്കൽ) 1 1 0
3. ഡയറക്ടർ (ഭരണം) 1 1 0
4. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 1 1 0
5. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) 1 1 0
6. സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ 1 1 0
7. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ ) 4 4 0
8. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ 6 6 0
Total 16 16 0

 

ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് റെസ്‌ക്യൂ സര്‍വീസസ് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍.
1.1.2022 ലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.

ക്രമ നമ്പർ തസ്തിക അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ നിലവിൽ ഒഴിവ്
1 റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ 1 1 0
2. ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ഓഫീസർ 2 2 0
3. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 27 27 0
4. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) 1 1 0
5. അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 28 28 0
6. സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ 101 101 0
7.  സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (എം) 27 27 0
8.  ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ ) 188 181 7
9.  ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ 574 573 1
ആകെ 949 941 8

 

ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് റെസ്‌ക്യൂ സര്‍വീസസ് കോട്ടയം ഡിവിഷൻ മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍.
1.1.2022 ലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.

ക്രമ നമ്പർ തസ്തിക അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ നിലവിൽ ഒഴിവ്
1 റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ 1 1 0
2. ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ഓഫീസർ 3 3 0
3. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 17 16 1
4. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) 1 1 0
5. അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 19 17 2
6. സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ 89 86 3
7.  സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (എം) 24 23 1
8. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ ) 159 152 7
9. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ 497 491 6
ആകെ 810 790 20

 

ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് റെസ്‌ക്യൂ സര്‍വീസസ് എറണാകുളം ഡിവിഷൻ മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍.
1.1.2022 ലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.

ക്രമ നമ്പർ തസ്തിക അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ നിലവിൽ ഒഴിവ്
1 റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ 1 1 0
2. ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ഓഫീസർ 2 2 0
3. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 21 20 0
4. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) 1 1 0
5. അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 28 27 1
6. സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ 100 85 5
7. സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (എം) 26 26 1
8. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ ) 183 159 26
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ 544 479 74
ആകെ 906 800 107

 

ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് റെസ്‌ക്യൂ സര്‍വീസസ് പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍.
1.1.2022 ലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.

ക്രമ നമ്പർ തസ്തിക അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ നിലവിൽ ഒഴിവ്
1 റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ 1 1 0
2. ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ഓഫീസർ 3 3 0
3. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 15 15 0
4. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) 1 1 0
5. അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 20 18 2
6 സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ 63 39 24
7. സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (എം) 15 15 0
8. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ ) 113 78 35
9. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ 327 280 47
ആകെ 558 450 108

 

ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് റെസ്‌ക്യൂ സര്‍വീസസ് കോഴിക്കോട് ഡിവിഷൻ –  മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍.
1.1.2022 ലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.

ക്രമ നമ്പർ തസ്തിക അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ നിലവിൽ ഒഴിവ്
1 റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ 1 1 0
2. ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ഓഫീസർ 2 2 0
3. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 12 12 0
4. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) 1 1 0
5. അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 12 12 0
6 സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ 48 47 1
7. സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (എം) 12 12 0
8. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ ) 95 91 4
9. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ 281 257 24
ആകെ 464 435 29

 

ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് റെസ്‌ക്യൂ സര്‍വീസസ് കണ്ണൂർ ഡിവിഷൻ –  മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍.
1.1.2022 ലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.

ക്രമ നമ്പർ തസ്തിക അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ നിലവിൽ ഒഴിവ്
1 റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ 1 1 0
2. ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ഓഫീസർ 2 2 0
3. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 14 14 0
4. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) 1 1 0
5. അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 16 16 0
6 സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ 52 47 5
7. സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (എം) 14 13 1
8. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ ) 97 73 24
9. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ 314 236 78
ആകെ 511 403 108

ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ സർവീസസ് വിയ്യൂർ അക്കാദമിയുടെ മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

1.1.2014 ലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.
ക്രമ നമ്പർ തസ്തിക അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ നിലവിൽ ഒഴിവ്
1 ഡയറക്ടർ (ടെക്‌നിക്കൽ) 1 1 0
2. ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ 1 1 0
3. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 1 1 0
4. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) 1 1 0
5. അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 1 1 0
6. ലീഡിംഗ് ഫയർമാൻ 2 2 0
7. ഫയർമാൻ ഡ്രൈവർ കം പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ 4 2 2
9. ഫയർമാൻ 5 3 2
ആകെ 16 12 4

 

ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് റെസ്‌ക്യൂ സര്‍വീസസ് ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സിന്റെ മാനവശേഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍.
1.1.2014 ലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം.

ക്രമ നമ്പർ തസ്തിക അനുവദിച്ച തസ്തികകൾ നിലവിൽ ഒഴിവ്
1 ഡയറക്ടർ ജനറൽ 1 1 0
2. ഡയറക്ടർ (ടെക്‌നിക്കൽ) 1 1 0
3 ഡയറക്ടർ (അഡ്മിൻ) 1 1 0
4 റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ 5 5 0
5. ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ 15 13 2
6. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 104 103 1
7. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (എംടി) 7 7 0
8. അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 115 101 14
9. ലീഡിംഗ് ഫയർമാൻ 421 414 7
10 ഡ്രൈവർ മെക്കാനിക്ക് 106 89 18
11. ഫയർമാൻ ഡ്രൈവർ കം പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ 788 727 61
12. ഫയർമാൻ 2409 1370 1039
ആകെ 3973 2833 1140

 


MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO THIRUVANANTHAPURAM AS ON 1.1.2014
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ SGT UDC LDC UDT LDT PEON PTS Total
S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V
1 F & RS ചെങ്കൽചൂള (ടി.വി. പി. എം. സിറ്റി) 1 1 0 2 2 0 1 1 0 4 4 0
2 F & RS ചാക്ക(ടിവിപിഎം സിറ്റി) 1 1 0 1 1 0 2 2 0
3 F & RS നെയ്യാറ്റിൻകര 1 1 0 1 1 0 2 2 0
4 F & RS വിഴിഞ്ഞം 1 1 0 1 1 0 2 2 0
5 F & RS ആറ്റിങ്ങൽ 1 1 0 1 1 0
6 F & RS വർക്കല 1 1 0 1 1 0
7 F & RS പാറശ്ശാല 1 1 0 1 1 0
8 F & RS നെടുമങ്ങാട് 1 1 0 1 1 0 2 2 0
9 F & RS കാട്ടാക്കട 1 1 0 1 1 0 2 2 0
10 F & RS പൂവാർ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
11 F & RS കഴക്കൂട്ടം 1 1 0 1 0 1 2 1 1
ആകെ 1 1 0 5 5 0 5 5 0 10 9 1 21 20 1

S = Sanctioned Strength.P = നിലവിൽ Strength.V = ഒഴിവ്

 

MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO KOLLAM
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ SGT UDC LDC UDT LDT PEON PTS Total
S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V
1 F & RS കൊല്ലം (സിറ്റി) 2 2 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
2 F & RS ചാമക്കട 1 1 0 1 1 0 2 2 0
3 F & RS കുണ്ടറ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
4 F & RS കരുനാഗപ്പള്ളി 1 1 0 1 1 0
5 F & RS പുനലൂർ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
6 F & RS കടക്കൽ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
7 F & RS പറവൂർ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
8 F & RS ശാസ്താംകോട്ട 1 1 0 1 1 0
9 F & RS കൊട്ടാരക്കര 1 1 0 1 1 0 2 2 0
ആകെ 0 0 0 4 4 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 18 18 0

S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്

 

MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO PATHANAMTHITTA
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ SGT UDC LDC UDT LDT PEON PTS Total
S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V
1 F & RS പത്തനംതിട്ട (സിറ്റി) 2 2 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
2 F & RS അടൂർ 1 1 0 1 1 0
3 F & RS തിരുവല്ല 1 1 0 1 1 0 2 2 0
4 F & RS റാന്നി 1 1 0 1 1 0 2 2 0
5 F & RS സീതത്തോട് 1 1 0 1 1 0
ആകെ 0 0 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 10 10 0

S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്

 

 

MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO ALAPPUZHA
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ SGT UDC LDC UDT LDT PEON PTS Total
S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V
1 F & RS ആലപ്പുഴ (സിറ്റി) 2 2 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
2 F & RS ചേർത്തല 1 1 0 1 1 0 2 2 0
3 F & RS കായംകുളം 1 1 0 1 1 0 2 2 0
4 F & RS ചെങ്ങന്നൂർ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
5 F & RS മാവേലിക്കര 1 1 0 1 1 0
ആകെ 0 0 0 1 1 0 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 11 11 0

S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്

 

 

MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO KOTTAYAM
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ SGT UDC LDC UDT LDT PEON PTS Total
S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V
1 F & RS കോട്ടയം ( സിറ്റി) 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
2 F & RS ചങ്ങനാശ്ശേരി 1 1 0 1 1 0 2 2 0
3 F & RS പാലാ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
4 F & RS കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 1 1 0 1 0 1 2 1 1
5 F & RS ഈരാറ്റുപേട്ട 1 1 0 1 1 0 2 2 0
6 F & RS പാമ്പാടി 1 1 0 1 1 0 2 2 0
7 F & RS കടുത്തുരുത്തി 1 1 0 1 1 0 2 2 0
ആകെ 0 0 0 3 3 0 5 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 6 1 16 15 1

S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്

 

 

MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO KATTAPPANA (IDUKKI)
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ SGT UDC LDC UDT LDT PEON PTS Total
S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V
1 F & RS കട്ടപ്പന (സിറ്റി) 1 1 0 2 2 0 1 1 0 4 4 0
2 F & RS തൊടുപുഴ 1 1 0 1 1 0
3 F & RS മൂന്നാർ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
4 F & RS ഇടുക്കി 1 1 0 1 0 1 2 1 1
ആകെ 1 1 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 9 8 1

S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്

 

 

MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO ERNAKULAM
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ SGT UDC LDC UDT LDT PEON PTS Total
S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V
1 F & RS ഗാന്ധി നഗർ (EKM സിറ്റി) 1 1 0 2 2 0 1 1 0 4 4 0
2 F & RS ക്ലബ് റോഡ് 1 1 0 1 1 0
3 F & RS മട്ടാഞ്ചേരി 1 1 0 1 1 0 2 2 0
4 F & RS ആലുവ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
5 F & RS അങ്കമാലി 1 1 0 1 1 0
6 F & RS നോർത്ത് പറവൂർ 1 1 0 1 1 0
7 F & RS പെരുമ്പാവൂർ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
8 F & RS മൂവാറ്റുപുഴ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
9 F & RS കോതമംഗലം 1 1 0 1 1 0 2 2 0
10 F & RS പിറവം 1 1 0 1 1 0 2 2 0
11 F & RS കല്ലൂർക്കാട് 1 1 0 1 1 0 2 2 0
12 F & RS ഏലൂർ 1 1 0 1 1 0
13 F & RS കൂത്താട്ടുകുളം 1 1 0 1 1 0
14 F & RS തൃക്കാക്കര 1 1 0 1 1 0 2 2 0
15 F & RS തൃപ്പൂണിത്തുറ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
ആകെ 1 1 0 9 9 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 27 27 0

S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്

 

 

MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO THRISSUR
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ SGT UDC LDC UDT LDT PEON PTS Total
S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V
1 F & RS തൃശൂർ (സിറ്റി) 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
2 F & RS ഗുരുവായൂർ 1 1 0 1 1 0
3 F & RS ചാലക്കുടി 1 1 0 1 1 0
4 F & RS കുന്നംകുളം 1 1 0 1 1 0 2 2 0
5 F & RS ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 1 1 0 1 1 0 2 2 0
6 F & RS വടക്കാഞ്ചേരി 1 1 0 1 1 0 2 2 0
7 F & RS പുതുക്കാട് 1 1 0 1 1 0
8 F & RS മാള 1 1 0 1 0 1 2 1 1
ആകെ 0 0 0 2 2 0 7 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 4 1 15 14 1

S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്

 

 

MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO PALAKKAD
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ SGT UDC LDC UDT LDT PEON PTS Total
S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V
1 F & RS പാലക്കാട് (നഗരം) 2 2 0 1 1 0 3 3 0
2 F & RS ചിറ്റൂർ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
3 F & RS ഷൊർണൂർ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
4 F & RS വടക്കഞ്ചേരി 1 0 1 1 0 1
5 F & RS ആലത്തൂർ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
6 F & RS കഞ്ചിക്കോട് 1 1 0 1 0 1 2 1 1
7 F & RS മണ്ണാർക്കാട് 1 1 0 1 0 1 2 1 1
ആകെ 8 7 1 6 4 2 14 11 3

S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്

 

 

MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO MALAPPURAM
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ SGT UDC LDC UDT LDT PEON PTS Total
S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V
1 F & RS മലപ്പുറം (സിറ്റി) 2 2 0 1 1 0 2 2 0 5 5 0
2 F & RS തിരൂർ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
3 F & RS പൊന്നാനി 1 1 0 1 1 0 2 2 0
4 F & RS നിലമ്പൂർ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
5 F & RS പെരിന്തൽമണ്ണ 1 1 0 1 0 1 2 1 1
ആകെ 0 0 0 1 1 0 5 5 0 1 1 0 6 5 1 13 12 1

S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്

 

 

MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO KOZHIKODE
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ SGT UDC LDC UDT LDT PEON PTS Total
S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V
1 F & RS കോഴിക്കോട് (ബീച്ച് സിറ്റി) 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 5 5 0
2 F & RS പേരാമ്പ്ര 1 1 0 1 1 0 2 2 0
3 F & RS നാദാപുരം 1 1 0 1 0 1 2 1 1
4 F & RS വടകര 1 1 0 1 1 0 2 2 0
5 F & RS വെള്ളിമാടുകുന്ന് 1 1 0 1 1 0 2 2 0
6 F & RS മുക്കം 1 1 0 1 1 0 2 2 0
7 F & RS മീഞ്ചന്ത 1 1 0 1 1 0 2 2 0
8 F & RS നരിക്കുനി 1 1 0 1 0 1 2 1 1
ആകെ 0 0 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 8 6 2 19 17 2

S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്

 

 

MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO KALPETTA (WYNAD)
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ SGT UDC LDC UDT LDT PEON PTS Total
S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V
1 F & RS കൽപ്പറ്റ (സിറ്റി) 2 1 1 1 0 1 1 1 0 4 2 2
2 F & RS സുൽത്താൻ ബത്തേരി 1 1 0 1 1 0 2 2 0
3 F & RS മാനന്തവാടി 1 0 1 1 1 0 2 1 1
ആകെ 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 3 0 8 5 3

S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്

 

 

MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO KANNUR
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ SGT UDC LDC UDT LDT PEON PTS Total
S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V
1 F & RS കണ്ണൂർ (സിറ്റി) 2 2 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
2 F & RS പയ്യന്നൂർ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
3 F & RS തളിപ്പറമ്പ് 1 1 0 1 1 0 2 2 0
4 F & RS മട്ടന്നൂർ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
5 F & RS കൂത്തുപറമ്പ് 1 1 0 1 1 0 2 2 0
6 F & RS തലശ്ശേരി 1 1 0 1 1 0 2 2 0
7 F & RS പേരാവൂർ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
8 F & RS ഇരിട്ടി 1 1 0 1 1 0 2 2 0
9 F & RS പെരിങ്ങോം 1 1 0 1 1 0 2 2 0
ആകെ 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 9 0 20 20 0

S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്

 

 

MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE AND RESCUE SERVICES UNDER ADO KASARAGOD
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ SGT UDC LDC UDT LDT PEON PTS Total
S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P V
1 F & RS കാസർഗോഡ് (സിറ്റി) 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
2 F & RS കാഞ്ഞങ്ങാട് 1 1 0 1 1 0 2 2 0
3 F & RS തൃക്കരിപ്പൂർ 1 1 0 1 1 0 2 2 0
4 F & RS ഉപ്പള 1 1 0 1 1 0 2 2 0
5 F & RS കുറ്റിക്കോൽ 1 1 0 1 1 0
ആകെ 0 0 0 2 2 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 11 11 0

S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്

 

 

MINISTERIAL STAFF STRENGTH OF FIRE & RESCUE SERVICES DIVISIONS
ക്രമ നമ്പർ . തസ്തിക തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം എറണാകുളം പാലക്കാട് കോഴിക്കോട്
S P V S P V S P V S P V S P V
1 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
2 ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
3 യു.ഡി.ക്ലാർക്ക് / എൽ.ഡി.ക്ലർക്ക് 6 5 1 4 4 0 6 6 0 3 3 0 7 7 0
4 സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
5 യു.ഡി.ടൈപ്പിസ്റ്റ്/എൽ.ഡി.ടൈപ്പിസ്റ്റ് 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
6 പ്യൂൺ 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
7 നൈറ്റ് വാച്ചർ 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
8 പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0

S = Sanctioned Strength. P = നിലവിൽ Strength. V = ഒഴിവ്

District Fire Officer
Regional Fire
Regional Fire