ക്രമ നം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മൊത്തം ഫയലുകളുടെ എണ്ണം മൊത്തം തീർപ്പാക്കിയ ഫയലുകളുടെ എണ്ണം തീർപ്പാക്കൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ എണ്ണം തീർപ്പാക്കലിൻ്റെ ശതമാനം
1 അഗ്നി രക്ഷാ വകുപ്പ് 2184 791 1393 36.22