ഐ ഡി കാർഡ് പ്രിൻറർ അക്‌സെസ്സറിസ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്വാട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു

ഐ ഡി കാർഡ് പ്രിൻറർ അക്‌സെസ്സറിസ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്വാട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു

കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ് ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിലെ ഡയറക്ടർ ജനറലിൻ്റെ റൂമിൽ എ സി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ക്വട്ടെഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു

കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ് ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിലെ ഡയറക്ടർ ജനറലിൻ്റെ റൂമിൽ എ സി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ക്വട്ടെഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു

വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന് ക്വാട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന് ക്വാട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

കേരളം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ് ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിലെ പ്രവേശന കവാടത്തിലെ മതിലിൽ പുതിയ ബോർഡും എംബ്ലവും സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ക്വട്ടെഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു

കേരളം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ് ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിലെ പ്രവേശന കവാടത്തിലെ മതിലിൽ പുതിയ ബോർഡും എംബ്ലവും സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ക്വട്ടെഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു

60 മീറ്റർ പ്രവർത്തന ഉയരമുള്ള ഏരിയൽ ലാഡർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൻ്റെ (എഎൽപി) വിതരണത്തിനായുള്ള ആഗോള ഇ-ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ്

60 മീറ്റർ പ്രവർത്തന ഉയരമുള്ള ഏരിയൽ ലാഡർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൻ്റെ (എഎൽപി) വിതരണത്തിനുമായി ആഗോള ഇ-ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ്

സിവിൽ ഡിഫെൻസ് ശക്തികരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 12 എണ്ണം siren വാങ്ങുന്നതുമായി ക്വാട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സിവിൽ ഡിഫെൻസ് ശക്തികരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 12 എണ്ണം siren വാങ്ങുന്നതുമായി ക്വാട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്