റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസ്സ്

Name District Address Phone & E-mail ശ്രീ. കെ.അബ്ദുൽ റഷീദ് തിരുവനന്തപുരം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് ഫയർഫോഴ്സ് ജംഗ്ഷൻ, പുളിമൂട്.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം – 695001 […]

ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സ്

ശ്രീ. കെ.പദ്മകുമാര്‍ ഐ.പി.എസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഫോൺ: 0471-2320868, 2320872, ഫാക്സ് : 0471-2337422 ഇമെയിൽ : dg.frs@kerala.gov.in ശ്രീ. എം. നൗസാദ് ഡയറക്ടർ (ടെക്നിക്കൽ) ഫോൺ […]

District Fire Offices

ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ജില്ല വിലാസം ഫോൺ & ഇ-മെയിൽ ശ്രീ. സൂരജ് എസ് തിരുവനന്തപുരം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ സർവീസസ് ഫയർഫോഴ്‌സ് ജംഗ്ഷൻ, പുളിമൂട്.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം […]