ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അഗ്നി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അഗ്നി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ   നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കായുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അഗ്നി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ.  Download വ്യത്യസ്ത തരം കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. […]

കെട്ടിടങ്ങൾ

ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്   എല്ലാത്തരം കെട്ടിടങ്ങളുടേയും നിലവിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തൽ- അംഗീകാര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡർ […]

ഫോംസ്

 റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾവ്യാപാര കെട്ടിടങ്ങൾആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങൾബിസിനസ്സ് കെട്ടിടങ്ങൾഅസംബ്ലി കെട്ടിടങ്ങൾവിദ്യാഭ്യാസ കെട്ടിടങ്ങൾവ്യാവസായിക കെട്ടിടങ്ങൾസംഭരണ കെട്ടിടങ്ങൾഹസാഡസ് ബിൽഡിങ്സ് 15 മീറ്ററിൽ താഴെ ഉയരം (അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ/ഡോർമിറ്ററികൾ) ഫോം “ R-1” Download ഉയരം […]